Array ( [0] => crawl ) : Szkoły dla dorosłych Łódź - OMEGA

Pliki do pobrania

TEST SPRAWDZAJĄCY

z tematyki szkolenia okresowego BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Pracodawca jest zobowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bhp w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków

Wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy jest nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do pracy lub z pracy, bez względu na to czy droga ta była najkrótsza, czy też nie i nie ma również znaczenia, że droga ta została przerwana

Wyłącznik główny prądu jest zazwyczaj oznaczony czarno-żółtymi pasami

Ważne informacje dotyczące zagrożeń oraz zasad bezpiecznego postępowania z substancjami i preparatami chemicznymi można znaleźć na etykietach znajdujących się na opakowaniach, a także w kartach charakterystyki substancji lub preparatów dostarczanych przez producenta, dystrybutora lub importera wprowadzających do obrotu substancję lub preparat.

Krzesło biurowe powinno mieć pięciopodporową podstawę z kółkami jezdnymi, możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360°, regulację wysokości siedziska w zakresie 40–50 cm oraz podłokietniki

W wyjątkowych sytuacjach można dopuścić pracownika do pracy bez szkolenia wstępnego.

Odległość oczu pracownika od ekranu monitora powinna wynosić co najmniej 1 m.

Pracodawca nie może prowadzić szkolenia wstępnego ogólnego

Analiza stanowiska pracy to pierwszy etap przygotowania instruktażu stanowiskowego

Zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii należy uwzględnić w pokazie bezpiecznej pracy.

Instruktaż stanowiskowy może prowadzić tylko pracodawca.

Pracodawca nie ma obowiązku zapewnić bezpiecznych i higienicznych warunków pracy osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, to jest np. osobom zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

W przypadku, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo do powstrzymania się od wykonywania pracy.

Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko niemu polegające na systematycznym i długotrwałym nękaniu i zastraszaniu pracownika, wywołującym u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie, ośmieszenie pracownika, izolowanie go od współpracowników lub wyeliminowanie z zespołu.

Przestrzeganie przepisów i zasad bhp zostało określone w Kodeksie pracy jako podstawowy obowiązek pracownika.

Pracownicy przechodzą szkolenia bhp na swój koszt.

Jeśli w pomieszczeniu znajduje się kilka stanowisk komputerowych, odległości między sąsiednimi monitorami powinny wynosić co najmniej 2 m, a między pracownikiem a tyłem sąsiedniego monitora - co najmniej 1 m.

Niezawiadomienie w terminie właściwego organu o wypadku przy pracy lub chorobie zawodowej albo niesporządzenie lub nieprzedstawienie wymaganej dokumentacji jest wykroczeniem.

Pracodawca zatrudniający pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią przy pracy wymienionej w rozporządzeniu o pracach szkodliwych dla kobiet wzbronionej takiej pracownicy bez względu na stopień narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne, ma obowiązek przenieść pracownicę do innej pracy, a jeżeli jest to niemożliwe, zwolnić ją na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy.

Zgodnie z Programem Zintegrowane Ratownictwo Medyczne jednolitym numerem alarmowym powinien być numer:
112

Czynności reanimacyjne u osoby dorosłej obejmują :
5 uciśnięć klatki piersiowej i 2 oddechy

Wytyczne prowadzenia resuscytacji krążeniowo oddechowej ulegają aktualizacji :
co 5 lat

Najczęściej dostępny podręczny sprzęt gaśniczy to:
gaśnica przeznaczona do przenoszenia i uruchamiania ręcznego, o masie w stanie gotowości do działania nie większej niż 20 kg.

Pożary grupy C obejmują?
Ciała stałe pochodzenia organicznego, przy spalaniu których występuje zjawisko żarzenia (drewno, papier)

Strefa pożarowa to:
miejsce objęte przez pożar

Świadomy odpowiedzialności prawnej stwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość w/w danych oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb „OMEGA” Sp. z o. o. siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza85/87.
Administratorem danych jest „OMEGA” Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO niniejszym wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w

wskazać dokument, np. informacji o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy czy informacji świadka wypadku; protokole powypadkowym, formularzu danych przydziału odzieży roboczej

w zakresie

adresu zamieszkania/korespondencyjnego, telefonu, rozmiaru odzieży roboczej, obuwia

wskazać pełne dane pracodawcy

na potrzeby (np.: postępowania powypadkowego związanego z wypadkiem przy pracy, doboru odpowiednich środków odzieży roboczej, zapewnienia funkcjonowania zakładowego systemu pierwszej pomocy)

Zgodę wyrażam dobrowolnie. Zostałam/em poinformowana/y o prawie do wycofania zgody.

Nazwisko:
Imiona:
Telefon komórkowy:
Adres e-mail:

Masz pytania? Napisz do nas!