Array ( [0] => crawl ) : Szkoły dla dorosłych Łódź - OMEGA

Pliki do pobrania

TEST SPRAWDZAJĄCY

z tematyki szkolenia okresowego BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Zgodnie z Programem Zintegrowane Ratownictwo Medyczne jednolitym numerem alarmowym powinien być numer:
112

Działania podtrzymujące podstawowe czynności życiowe obejmują:
oddychanie i krążenie

Czynności reanimacyjne u osoby dorosłej obejmują :
5 uciśnięć klatki piersiowej i 2 oddechy

Wytyczne prowadzenia resuscytacji krążeniowo oddechowej ulegają aktualizacji :
co 5 lat

Najczęściej dostępny podręczny sprzęt gaśniczy to:
gaśnica przeznaczona do przenoszenia i uruchamiania ręcznego, o masie w stanie gotowości do działania nie większej niż 20 kg.

Pożary grupy C obejmują?
Gazy palne (gaz ziemny, acetylen, propan-butan).

Strefa pożarowa to:
wolna przestrzeń między stropami

Kategoria zagrożenia ludzi ZL dla budynków użyteczności publicznej (banki, biura, szkoły, sklepy, urzędy, poczty) to:
ZL II

Pracownicy stosujący substancję lub preparat niebezpieczny mogą, ale nie muszą zapoznać się z kartą charakterystyk tych substancji.

Za wypadek w pracy można uznać zdarzenie, które spełnia jednocześnie 4 przesłanki: nagłość zdarzenia, przyczyna wewnętrzna, związek z pracą oraz powstanie urazu.

W przypadku gdy warunki nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo od powstrzymania się od w

W Polsce powszechne prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy zostało zagwarantowane każdemu wykonującemu pracę w Konstytucji RP.

Pracownicy przechodzą szkolenie bhp na własny koszt

Ręczne podnoszenie i przenoszenie ciężarów przez mężczyznę przy pracy dorywczej nie może przekraczać ciężaru powyżej 50 kg

Ręczne podnoszenie i przenoszenie ciężarów przez kobietę przy pracy stałej nie może przekraczać ciężaru powyżej 12 kg

Świadomy odpowiedzialności prawnej stwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość w/w danych oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb „OMEGA” Sp. z o. o. siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza85/87. Admini

Zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO niniejszym wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w

wskazać dokument, np. informacji o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy czy informacji świadka wypadku; protokole powypadkowym, formularzu danych przydziału odzieży roboczej

w zakresie

adresu zamieszkania/korespondencyjnego, telefonu, rozmiaru odzieży roboczej, obuwia

wskazać pełne dane pracodawcy

na potrzeby (np.: postępowania powypadkowego związanego z wypadkiem przy pracy, doboru odpowiednich środków odzieży roboczej, zapewnienia funkcjonowania zakładowego systemu pierwszej pomocy)

Zgodę wyrażam dobrowolnie. Zostałam/em poinformowana/y o prawie do wycofania zgody.

Nazwisko:
Imiona:
Telefon komórkowy:
Adres e-mail:

Masz pytania? Napisz do nas!